investujeme

Investujeme do majetkových účastí a úvěrů špičkových technologických firem. Investujeme do budoucnosti našich investorů, investovaných společností i našeho fondu.

Startec Ventures SICAV a.s.

Startec Ventures SICAV a.s. je investiční fond kvalifikovaných investorů (FKI) s proměnným základním kapitálem a jedním podfondem. Investoři nabývají investiční akcie fondu či podfondu, a stávají se tím spoluvlastníky aktiv. Oproti standardním podílovým fondům má FKI širší investiční možnosti, jedná se o otevřenou strukturu vycházející z běžné akciové společnosti, kterou doplňuje o flexibilní možnosti o vstup a výstup investorů. Díky nízké korelaci s klasickými akciovými a dluhopisovými fondy vhodně doplňují investiční portfolio, protože přispívají k diverzifikaci rizik.

Fond kvalifikovaných investorů je státem podporovanou formou investiční společnosti. Zisky fondu jsou daněny pouze 5 %. Pokud je investiční akcie investorem držena déle než tři roky, je zisk realizovaný odprodejem investiční akcie osvobozen od daně. Výhodou je rovněž vyšší likvidita investice v porovnání s přímou investicí do majetkové účasti. Fond má povinnost investiční akcie odkoupit za předem stanovených podmínek. Investiční akcie jsou převoditelné, tedy alternativní možností je investiční akcie darovat (např. uvnitř rodiny) nebo prodat jinému kvalifikovanému investorovi.

Efektivita

Pomocí sdružení investičních prostředků dokážeme být nákladově efektivní. Díky partnerům fondu, kterými jsou vrcholoví manažeři velkých technologických a IT společností získáváme přístup k příležitostem, ke kterým se individuální investor dostává jen velmi obtížně.

Investice

Investujeme do majetkových účastí a úvěrů. Zisk fondu je realizovaný v okamžiku odprodeje majetkových účastí, tedy z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou těchto účastí. Doplňkově jsou zisky realizovány z úrokových výnosů dluhopisů.

Růst

Naším cílem je zhodnocení investovaných prostředků ve střednědobém horizontu 5 let a více. Charakter fondu je růstový a zisky fondu jsou reinvestovány.

Důvěra

Usilujeme o úzký vzájemný vztah mezi investory, partnery fondu a investovanými společnostmi. Fond není široce distribuován. Každý investor má přístup ke všem členům investičního týmu. V portfoliu máme pouze tolik majetkových účastí, kolik jich zvládneme aktivně podporovat.

Spolehlivost

Zvolili jsme právní formu FKI (mezinárodně používaná zkratka SICAV z francouzského Société d’investissement à CApital Variable), která je zárukou profesionální správy investic díky oddělení funkcí obhospodařovatele, depozitáře a auditora. Fond plně podléhá registraci a dohledu ze strany České národní banky.

Podfondy

Investiční činnost provádíme na účet podfondů, z nichž každý má jasně vymezenou investiční strategii. V současné době je zřízen první podfond s názvem Podfond Alfa.